Στην σημερινή ψηφιακή εποχή, η Ασφάλεια Πληροφοριών κατέχει κυρίαρχο ρόλο και αποτελεί κινητήριο μοχλό στην προσπάθεια του εκάστοτε οργανισμού να επιτύχει τους επιχειρησιακούς του στόχους. Η αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών δεν αφορά μόνο στην τεχνολογία, είναι περισσότερο παρά ποτέ ένα θέμα που αφορά ολόκληρη την επιχείρηση.

Η εταιρεία Razor παρέχει μία σειρά από Υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφοριών με σκοπό να βοηθήσει τους οργανισμούς στην προσπάθειά τους να προσδιορίσουν τους κινδύνους ασφάλειας και την επίδρασή τους στην καθημερινή πρακτική, να διαμορφώσουν επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών ανάλογο της κρισιμότητας των επιχειρησιακών πληροφοριών, να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών και να μεγιστοποιήσουν την αξιοπιστία των δεδομένων τους.

Με αποδεδειγμένη εμπειρία & ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών, η εταιρεία Razor προσφέρει υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφοριών οι οποίες περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης (Information Security Design and Deployment)

Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων (Risk Analysis and Risk Management),

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικής ασφαλείας (Security Policy)

Υπηρεσίες διαχείρισης (Information Security Management)

Υποστήριξη και Συντήρηση των δομών ασφαλείας (Information Security Support and Maintenance)

Διερεύνηση εισβολών (Incident Response)

Υπηρεσίες αποτίμησης (Information Security Assessment)

Δοκιμές διείσδυσης (Penetration testing)

Αποτίμηση ευπαθών σημείων (Vulnerability assessment)