Η Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που έχει οργανώσει και προσφέρει η Razor στους πελάτες της με στόχο να καλύψει μια σειρά από προϋποθέσεις για τη σωστή και αποδοτική εγκατάσταση και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Καταγραφή και τηλεφωνική καθοδήγηση των χρηστών σε προβλήματα που τους παρουσιάζονται. Συντονισμός – οργάνωση παροχής της επιτόπου τεχνικής υποστήριξης τόσο στην θέση εργασίας του χρήστη όσο και στην υπόλοιπη εγκατάσταση και καταγραφή των στοιχείων για την άρση των προβλημάτων.

Υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτοματισμού γραφείου
Υποστήριξη σε θέματα εγκατάστασης και παραμετροποίησης υλικού και λογισμικού σταθμών εργασίας, επίλυση προβλημάτων και παροχή βοήθειας σε χρήστες των σταθμών εργασίας, επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακά των σταθμών εργασίας.

Διαχείριση Συστήματος
Υποστήριξη σε θέματα εγκατάστασης και παραμετροποίησης υλικού, λογισμικού συστήματος και εφαρμογών, που σχετίζονται με το σύστημα στους εξυπηρετητές της εγκατάστασης, επίλυσης προβλημάτων στο υλικό και το λογισμικό συστήματος των εξυπηρετητών, επανεγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού στους εξυπηρετητές, κ.ά.

Διαχείριση Εφαρμογών
Υποστήριξη σε θέματα εγκατάστασης, ρύθμισης, λειτουργίας και επίλυσης προβλημάτων εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων.

Διαχείριση Δικτύου
Επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται στο δίκτυο της εγκατάστασης, Εγκατάσταση νέων συσκευών (hubs, Switches, modems), έλεγχοι των δικτυακών υποδομών, αναβαθμίσεις λογισμικού δικτύου, κ.α.
Διαχείριση ομάδας μηχανικών, δρομολόγηση της επίλυσης των προβλημάτων, συντονισμός επικουρικών δράσεων και ενημέρωση του πελάτη για όλα τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.